Divendres, 15 De Desembre De 2017
Pl. de l'Església, 1, Agramunt - 25310
Telèfon: 973 390057 Fax:

Modificacions de Normes en tràmit

08/07/2016

Expedient 2016/004/NSP Modificació puntual NSP risc de riuades


Aprovada inicialment per l'Ajuntament Ple en data 30 de juny de 2016, la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament d'Agramunt per introduir-hi prevencions especifiques en front del risc de riuades i regular els sistemes d'equipaments, conforme a la proposta redactada per l'arquitecte municipal la Sra. Claudina Esquerda i Baiget, amb la finalitat de regular la normativa dels terrenys del terme municipal compresos dins de la zona de flux preferent i d'una altra part, incorpora la regulació normativa del sistema d'equipaments, que el seu àmbit s'estén també a totes les superfícies del terme municipal que tenen aquesta qualificació.

 

S'acorda també Suspendre fins a l'aprovació definitiva de la Modificació Puntual de Normes  Subsidiàries de Planejament i com a màxim d'un any l'atorgament de llicències d'edificació i d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial que facin referència a la zona afectada per l'àmbit concret, que es recull en concret i gràficament en aquesta proposta de modificació puntual de les NNSS, que és l'àmbit delimitat en el plànol identificatiu de la proposta del document tècnic.

 

De conformitat amb els articles 85.4 i 85.7 del Decret legislatiu 1/2010  de 3 d'agost pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme (TRLUC), l'acord d'aprovació inicial serà objecte de la preceptiva informació pública, mitjançant anuncis al BOP,  en un dels diaris de gran tirada de la província, al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Corporació i a la pàgina Web de l'Ajuntament com a mitjà telemàtic, pel termini d'un mes als efectes que els interessats en l'expedient puguin presentar les al·legacions, propostes o suggeriments que considerin adients.

 

Així mateix conjuntament amb la proposta de modificació de les Normes s'exposarà al públic un plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències, en aquest cas el Polígon d'actuació urbanística  esmentat i un resum de l'abast de llurs determinacions.

 

L'esmentat expedient es podrà consultar al departament d'urbanisme d'aquest Ajuntament, Plaça de l'Església núm. 1, de dilluns a divendres no festius de 9,00 a 14 hores i a la Seu electrònica de l'Ajuntament d'Agramunt - agramunt.cat.

 

Agramunt, 1 de juliol de 2016

 

L'Alcalde

Bernat Solé i Barril


Fi termini exposició pública 8 de setembre de 2016

Resultat: amb al·legacions


Informació addicional :Cercador

Ajuntament
Totes les administracions

Destacats

Mapa Web